அவர் கேடகமானவர் | Pastor. B. E. Samuel | APA CHURCH

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக இந்த மாத இதழின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தேவன் கேடகமானவர் என்ற தலைப்பில் இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம். “தேவனுடைய வசனமெல்லாம் புடமிடப்பட்டவைகள்; தம்மை அண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் கேடகமானவர். – நீதிமொழிகள் 30:5” தேவனுடைய வசனமெல்லாம் புடமிடப்பட்டவைகள்;  தம்மை அண்டிக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு அவர் கேடகமானவர். தேவன் கேடகமானவர்: […]