தமிழ் வேதாகமத்திலுள்ள கடின வார்த்தைகளுக்கான பொருள்

தமிழ் வேதாகமத்திலுள்ள அர்த்தம் புரியாத வார்த்தைகளைத் தொகுத்து அதற்கான பொருளை வாசகர்களின் வசதிக்காக இங்கே கொடுத்திருக்கிறோம்.

கடின வார்த்தைபொருள்வசன முகவரி
அகணிநார்நரம்புக் கயிறு, நார்க்கயிறுநியா 16:7,8
அகத்தியம்கட்டாயம்எண் 18:15, எஸ் 4:8, லூக் 14:18
அகாதமானஆழமான படுகுழிஏசா 14:15
அசங்கியம்அருவருப்புஎஸ் 9:11
சம்பிஉடல்1சாமு 21:5
அசறுசொறி, சிரங்குலேவி 13:6-8; 14:56; 21:20
அசனம்உணவு2சாமு 9:11,13; 12:21
அசுப்பிலேதிடீரென்றுயோபு 9:23; 22:10; எரே 4:20
அசுப்பீம் வீடுபண்டக சாலை1நாளா 26:15,17
அசூசம்தீட்டுபுல 1:9
அஞ்சனம்மந்திரவாதம்உபா 18:10
அஞ்சிக்கைநடுக்கம், அச்சம்ஓசி 3:5
அடைப்பம்பை1சாமு 17:40,49
அநாதிநித்தியமான, முடிவற்றஉபா 33:27
அநுக்கிரகம்கருணைஆதி 19:21
அபரஞ்சிப் பூஷணம்பசும்பொன், ஆபரணம்நீதி 25:12
அபேட்சைவிருப்பம், எதிர்பார்ப்பு1சாமு 9:20; யோபு 34:36; நீதி 10:28; 11:7
அப்போஸ்தலர்திருத்தூதுவர்மாற் 6:30
அமஞ்சிவேலைஅடிமை வேலை1ராஜா 5:13,14; 9:21
அமரிக்கைஅமைதிஏசா 32:17
அம்பறாத்தூணிஅம்புகளை வைக்கும் கூடுஆதி 27:3; சங் 127:5
அம்பாயம்வலிஏசா 26:17; மீகா 4:10
அம்பாரம்பெரும் குவியல்2நாளா 31:10; உன் 7:2
அயனம்கிரகணங்கள் சுற்றும் பாதைநியா 5:20
அயுக்தம்அறிவற்ற விவாதம்2தீமோ 2:23
அரணிப்பானதுஉறுதியானதுஎண் 13:28; 21:24; 24:21
அரதேசிஅகதி, அந்நியர்1நாளா 29:15
அரிபிளவைபுற்றுநோய், தசை அழுகல்2தீமோ 2:17
அருக்களிப்புபயமுறுத்துதல்யோபு 3:5
அருண்டுதிடீரென்றுரூத் 3:8
அர்ப்பிதம்புனிதமானஎசே 45:1; 48:8-10,12,18,20,21
அல்லத்தட்டுதல்புறக்கணித்தல்சங் 141:5
அவயங்காத்தல்அடை காத்தல்எரே 17:11
அவிழ்தம்மருந்துஎரே 46:11; எசே 47:12
அழிம்புஅழிவுஎரே 6:7, 2சாமு 14:11, தானி 8:24
அழுங்குஅறனை அகழெலிலேவி 11:30
அளகபாரம்கூந்தல்உன் 6:5
அறுதிநிரந்தரம்லேவி 25:23
அறுமீன்கார்த்திகை விண்மீன்யோபு 9:9; 38:31
அஸ்தகடகம்கழுத்து பொற் சங்கலிகள்யாத் 35:22; எண் 31:50; 2சாமு 1:10; ஏசா 3:19
அஸ்திராயுதம்படைக்கருவிஎரே 50:25; 51:20
அஸ்வங்கள்குதிரைகள்எரே 8:16
ஆகடியம்ஏளனம்நீதி 1:26,27; 6:12; எசே 25:6; ஆப 1:10
ஆகாமியம்தீயகுணம், தீமை, பொல்லாங்குநீதி 4:17
ஆக்கினைதண்டனையாத் 21:28
ஆசாரங்கள்மரபுகள், ஒழுங்குகள்மாற் 7:4
ஆணம்கறிக்குழம்புநியா 6:19,20; ஏசா 65:4
ஆதியோடந்தம்தொடக்கமுதல் இறுதிவரை1நாளா 29:29
ஆதீனம்உடைமைஆதி 47:19, அப் 1:7
ஆயம்வரிஎஸ் 7:24
ஆயுததாரிபடைக்கலன் தாங்குபவர்1சாமு 16:21
ஆரங்கள்அணிகலன்கள்யாத் 35:22; உன் 1:10
ஆவலாதிபுகார் பழிச்சொல்உபா 22:14,17
ஆளோட்டிவேலை வாங்கும் அதிகாரியாத் 3:7; 5:6,10,13,14
இடும்புஆணவம்யாத் 18:11
இதமியம்மகிழ்ச்சிநியா 18:20
இரட்டைப்புரைதடிமனானநீதி 31:21
இரண்டகம்கலகம். புரட்சியோசு 22:19,22
இரத்தாம்பரச் சிவப்புகருஞ்சிவப்புஏசா 1:18
இராமாறுஇரவுக்காவல்நெகே 4:22
இல்லாள்உரிமை மனைவிநீதி 30:23
இளக்கரிப்புசோர்வுயோபு 23:16; ஏசா 42:4
ஈளைஉருக்கு நோய்லேவி 26:16; உபா 28:22
ஈனம்பழிப்புரூத் 2:15
உக்கல்உளுத்துபோன, கெட்டுப்போனஆப 3:16
உக்கிரம்கோபக்கனல்ஆதி 31:36; உபா 9:19
உக்கிரானகாரன்மேற்பார்வையாளர்1ராஜா 16:9
உசாவுதுணைஅறிவுரையோபு 26:3
உச்சிதங்கள்அரும்பொருள்கள்2ராஜா 8:9
உச்சிதங்கள்அன்பளிப்புகள்ஆதி 24:53
உடுமானம்ஆடைஎரே 10:9
உத்தண்டம்கட்டாயபடுத்துதல்எசே 45:9
உத்தரமண்டலம்வடபுறம்யோபு 26:7
உத்தரித்தல்எதிர்த்து நிற்பதுயோபு 31:23
உபாதிதுன்பம்யாத் 32:35
உபாயம்தந்திரம், சூழ்ச்சியாத் 1:10
உம்பிளிக்கைஉரிமை சொத்துஎஸ் 9:12
உருட்சியானதட்டையானயாத் 16:14
உளுப்புஉளுப்பு பூச்சிஒசி 5:12
உளைவுவலிஏசா 21:3
உறுமால்கைக் குட்டைஅப் 19:12
ஊத்தைஅழுக்குசெப் 3:1
எத்தனம்முயற்சிஅப் 9:29
எத்தனாய்ஏமாற்றுக்காரனாய்ஆதி 27:12
எரிபந்தம்கொப்புளம்உபா 28:22
எறிவல்லயம்எறியும் வில்யோபு 41:7
ஏங்கல்பெரும்மூச்சிசங் 38:9; 119:131
ஏபோத்துமேல் ஆடை1சாமு 2:18
ஒலிமுக வாசல்கோட்டைக் கதவுரூத் 4:11
ஒளஷதம்மருந்துநீதி 16:24
ஒற்தலாம்புதினாமத் 23:23; லூக் 11:42
ஓரிகள்நரிகள்ஏசா 13:22; 34:14
கடல் சஞ்சாரிகடற்கரை தலைவர்கள்எசே 26:17
கடாட்சம்கருணைஉன் 8:10
கடாட்சித்தார்கண்ணோக்கினார்யோபு 2:18
கடுக்கன்காதணிநியா 8:24
கட்கம்வாள்நீதி 25:18; 30:14
கட்டியக்காரன்அறிவிக்கும் தூதன்தானி 3:4
கணங்கள்சிலைகள்ஏசா 57:13
கந்தவர்க்கங்கள்நறுமனப் பொருட்கள்1ராஜா 10:10
கந்தாயத்துமுதலில் பழுத்தஎரே 24:2; ஆமோ 7:1
கப்பிகள்தீவனம்ஏசா 30:24
கப்புக்கவர்அரிவாள்ஏசா 18:5
கப்புச்சுவர்செடியின் குருத்து, தழைகள்ஏசா 18:5
கம்மாளாகைவினைஞர்1நாளா 29:4
கரிகறுத்தல்துக்கத்தினால் கறுத்துப்போனேன்எரே 8:21; 14:2
கரிய போளம்வாசனைப் பொருள்யோவா 19:39
கருக்காய்அம்மை நோய்உபா 28:22
கருக்கானகூர்மையானயாத் 4:25; யோசு 5:2
கர்த்தத்துவம்ஆட்சிஏசா 9:6; தானி 4:22
கலாதிகலகங்கள்எஸ் 4:15
கலிக்கம்மருந்துவெளி 3:18
கல்தச்சர்கொத்தர்1நாளா 14:1
கவுதாரிகாட்டுக்கோழி1சாமு 26:20; எரே 17:11
கழலைகழிச்சல் நோய்லேவி 22:22
கழுந்துகள்பொறுத்தும் பகுதிகள்யாத் 26:17,19; 36:22,24
கறளைகாட்டுகழுதைஎரே 17:6; 48:6
கனதிதடிம அளவு1சாமு 17:7; 1நாளா 11:23
கஜானாபண்டகச்சாலைஎஸ்தர் 3:9; 4:7; 5:17; 6:1; 7:20
காங்கைவெயில்ஏசா 25:5
காடிபுளிப்புசங் 69:21
காணியாட்சிநிலப்பகுதிலேவி 25:10
காய்மகாரம்பொறாமைக்கண்1சாமு 18:9
காளவாய்சூளைஉபா 4:20
கிடாரிஇளம் பசுஆதி 15:9
கிரணம்ஒளிக்கதிர்ஆப 3:4
கிராதிஜன்னல், பலகணி, பின்னல் தட்டி2ராஜா 1:2; உன் 2:9
கிரியிருப்பவர்கள்பிணைக்கைதிகள்2ராஜா 14:14; 2நாளா 25:24
கிர்த்தியங்கள்தீய செயல்பாடுகள்நியா 2:19
கிலேசம்துயரம்ரூத் 1:21
குச்சுசிறிய இடம்ஏசா 1:8
குடாக்கள்துறைமுகப் பகுதிநியா 5:17
குலாரிவண்டில்மூடுபல்லக்குஏசா 66:20
குறுணிஒரு மரக்கால்ஏசா 5:10
கூகைபருந்துலேவி 11:16; உபா 14:15
கூளிகள்பருந்துகள்ஏசாயா 34:15
கெடிதிகில், அச்சம் பயங்கரம்தானி 7:7
கெவுனிமதில்சுவர்2சாமு 18:24,33
கைத்தாய்செவிலித்தாய்ஏசா 49:23
கொடிமாசிமேகம்யோபு 38:37
கொண்டல் காற்றுகீழ் காற்றுயோபு 15:2; 27:21
கொம்மைகாம்பு பிடிகள்1ராஜா 7:30,34
கொம்மைகாவல் கோபுரம்நெகே 3:1,11,25,26,27
கொளுவகிறான்உருவாக்குகிறான்நீதி 29:22
கொறுக்கைகோரைபுல்ஏசா 19:6
கோராவாரிசூறாவளிஎரே 30:23
கோரிசமாதியோபு 21:32
கோளிகை கழுதைபெண் கழுதைஆதி 12:16; 32:15; 45:23; 49:11
சக்கந்தம்ஏளனம்நெகே 4:1
சக்கராகாரம்வளைவான விழிம்பு, வட்ட வடிவம்2நாளா 4:2
சதிசர்பனைகைவினைச் செயல்ஏசா 25:11
சப்பரம்தேர், பல்லக்குஆமோஸ் 5:26
சமஸ்தஅனைத்துஎண் 1:50
சம்பாரம்நறுமணப் பொருள்எசே 24:10; 27:22
சம்பாஷணைஉரையாடல்லூக்கா 9:30
சம்பிரதிநகர ஆணையர், செயலர், எழுத்தர்அபோ 19:35
சரப்பணிதங்கச்சங்கிலிஆதி 41:42; நியா 8:26
சருவம்அண்டா1சாமு 2:14
சர்ப்பனைசதி சூழ்ச்சிஅப் 23:16,30
சலக்கரணைஅரசியல் குற்ற மன்னிப்பு2இராஜா 4:13; எஸ் 2:18
சல்லடங்கள்கால் சட்டைகள்யாத் 28:42; 39:28
சன்னதக்காரன்சூன்யம் செய்பவர்உபா 18:11, ஏசா 19:3
சன்னதம்திருவுளம்1இராஜா 18:29; 2இராஜா 16:15
சன்னதுஆவண மடல்எஸ்ரா 8:36
சன்னதுஆவணம்எஸ்றா 7:11, 8:36
சாக்குருவிஆந்தைஏசா 34:14
சாங்கோபாகம்பாதுகாப்பு, நலம்யோபு 8:6; 12:6
சாந்துக் காறைஇளம்பிறை அணிகலன்நியா 8:21
சாமக்கூட்டண்டைகாவல்மேடு2நாளா 20:24
சாமாசிமத்தியஸ்தன்யோபு 33:23
சாலகம்கால்வாய் வாய்2சாமு 5:8; 2இரா 18:17; 20:20
சாவதானம்கவனம்யோசு 22:5; 2நாளா 33:8
சித்திக்காதுவெற்றியடையாது2நாளா 13:12
சிரபூஷணம்தலை அணிகலன்கள்ஏசா 3:20
சிறங்கைகைப்பிடி அளவுஎசே 13:19
சீதளம்குளிர்ஆதி 8:22
சீரிஷம்மார்கழி விண்மீன்யோபு 9:9; 38:31
சுட்டிகள்நெற்றி அணிகலன்கள்ஏசா 3:18
சுமுத்திரையானசரியான அளவுள்ளலேவி 19:36; நீதி 11:1
சுயாதீனம்தன்னுரிமை1 கொரி 10:29
சூதகம்மாதவிலக்குலேவி 21:10, 18:19
சேர்வைக்காரர்படைத்தலைவர்2ராஜா 10:25
சேஷ்ட புத்திரபாகம்தலைமகன் உரிமைஆதி 25:31,32
சோரமார்க்கமாய்கள்ளத்தனமானயாத் 34:15,16; லேவி 17:7
தகசுத்தோல்வெள்ளாட்டு தோல்யாத் 25:5
தண்டுகள்படைப்பிரிவுகள்,கொள்ளைக்கூட்டத்தினர்2ராஜா 5:2; 13:20
தத்தமாகபரிசாகஎண் 8:19; 18:6,7
தர்ப்பணம்கண்ணாடியாத் 38.8
தவனம்தாகம்2சாமு 17:29
தழுவணைகாப்புக்கயிறுஎசே 13:18
தளவரிசைநடை மேடைஎசே 42:3
தஸ்திர அறைபத்திர அறைஎஸ்ரா 6:1
தாணையம்எல்லைக்காவல்1சாமு 10:5
தாணையம்படைத்தளம்2சாமு 23:14
தாளடிவைக்கோல்யாத் 5:12, யோபு 39:21
தாற்பரியம்உட்பொருள்எசே 17:12
திரணைதோரணம்யாத் 25:11,24,25
திரவிய சம்பன்னன்செல்வந்தன்பிர 2:9; வெளி 3:17
திரிகைமாவரைக்கும் கல்உபா 24:6; எரே 18:3; லூக் 17:35
துண்டரிக்கக்ககாரன்கொடூரக்காரன்தானி 11:14
துபாசிமொழிபெயர்பாளர்ஆதி 42:23
துராகிருதன்தீச்செயல் புரிபவன்1சாமு 25:3
துரிசாய்விரைவாகஎஸ்றா 5:8
துரிஞ்சில்வெளவால்ஏசா 2:21
துருத்திதோல் பைஆதி 21:14
துரைத்தனம்அதிகாரம், ஆதிக்கம்ஆதி 37:8; 2சாமு 23:3
துர்ச்சனப்பிரவாகம்அழிவின் சூழல்கள்2சாமு 22:5
துலக்கம்பளபளக்கும்ஏசா 49:2
துன்னாள்துன்பப்பட்டவன்யோபு 30:25
தூபஸ்தம்பம்புகைத்தூண்உன் 3:6
தூலம்இருப்புக்கோல்ஏசா 28:27
தெற்றுகள்பாசறைஏசா 29:3
தொந்தம்நெருங்கிய உள்ளன்புநீதி 18:24
தொழுங்குகுலைஉன் 7:7
நடைகாவணங்கள்கூந்தலின் சுருள்கள்உன் 7:5
நமுட்டுநாரை, சிட்டுக்குருவிஏசா 38:14
நலவுநயந்து பேசுநியா 19:3
நாச்சியார்உரிமை மனைவிநீதி 30:23
நாற்சாரிநான்கு திசைகள்2ராஜா 10:21
நிக்கிரகம்அழிவுஆதி 6:7; ஏசா 54:16
நிசார்உள்ளாடைதானி 3:21
நிபச்சொல்பொல்லாத வார்த்தைஏசாயா 58:9
நிமித்தம்சகுனம்எசே 21:21
நியாயப்பிரமாணிக்கன்அரசுரிமை உடையவர்ஆதி 49:10; உபா 33:21
நிருபம்கடிதம்அப் 15:23
நிர்த்தூளிதகர்த்துலேவி 26:30; சங் 90:3
நிறைபாரம்அதிக பாரம்ஆமோ 2:13
நிஜஸ்தர்நேர்மையாளர்ஆதி 42:11,31,33,34
நெடிதாங்கிதாழப்பணிந்து1சாமு 28:20
நேரஸ்தர்குற்றமற்றவர்2நாளா 19:10
நொதிக்கிறசீழ் வடையும் புண்கள்ஏசாயா 1:6
பகுதி கட்டுதல்கப்பம் கட்டுதல், தீர்வை கட்டுதல்நீதி 12:24, எஸ்தர் 10:1
பணையம்ஈட்டுத்தொகைஎசே 16:34; ஓசி 2:12
பண்டம்பாடிபொருள்கள்யோசு 7:11
பயில்காட்டிசீழ்க்கை ஒலியால் அழைப்பதுஏசாயா 5:26; 7:18
பரஸ்திரீவிலைமாதுநியா 11:1
பரிகாரிகுணமளிப்பவர்யாத் 15:26; 2நாளா 16:12
பரிசாரகிபாதுகாப்பாளன்அப் 19:35
பரிசைபிடிக்கிறவன்கேடயம் பிடிக்கிறவன்1சாமு 17:7
பரிச்சேதம்நிச்சயமாகஎரே 6:15; 8:12; மத் 5:34
பருக்கைக் கற்களால்சரளைக்கல்நீதி 20:17; புல 3:16
பலக்கப்பண்ணினார்வலிமையடையச் செய்தார்நியா 3:12
பலட்சயமாயிருக்கிறதுசோர்வு, பலவீனம்எரே 8:18
பவிஞ்சுகளாய், பவுஞ்சுகூட்டம், பிரிவுஆதி 14:15; உன் 1:9, யோபு 1:17
பறைமுறைஆணை பிறப்பித்தல்1ராஜா 15:22; தானி 5:29
பிகெமோத்பெரிய விலங்குயோபு 40:15
பிச்சுக்கலந்த தண்ணீர்பித்த நீர்எரே 8:14; 9:15
பிரபைதெளிவுயாத் 24:10
பிராதுபண்ணிமுறையீடுஅப் 24:1; 25:2,15; 1தீமோ 5:19
பிறைச் சிந்தாக்குஇளம்பிறை அணிகலன்நியா 8:26
புல்வாய்கருப்பு மான்உபா 14:5
பெத்தரிக்கம்இறுமாப்பு, புகழ், பெருமைஎரே 48:2
பேடுபெண்அதி 7:3
பேர்டாப்புபெயர்பட்டியல்1நாளா 23:24
பொலிசைஅதிக வட்டிபணம்எசே 18:8
போதிகைமேல்தளம்ஆமோ 9:1
மச்சுப்பாவிமாடி வைத்துஆகாய் 1:4
மரைக்குட்டிஇளம் ஆண்மான்உன் 2:9
மிலாறுகோல், தண்டனை2சாமு 7:14 யோபு 21:9
முகாந்தரம்காரணம்யோசு 5:4; நியா 14:4; எஸ் 4:15
முக்காரம்கனைத்தல்எரே 50:11
முதிராப்பிண்டம்செத்துப்பிறந்த குழந்தை,வளர்ச்சியடையாத கருயோபு 3:16
முள்துறடுஅள்ளு கருவிகள்யாத் 27:3; 1நாளா 28:17
யஸ்பிவண்ணக்கல்யாத் 28:20; 39:13; எசே 28:13
யுத்தசன்னதர்போர்வீரன்யோபு 15:24
யுத்தசன்னத்தரானவர்கள்போருக்கு தயாரானவர்கள்யோசு 6:7
ரஸ்துக்கள்பயண மூட்டைகள்ஏசா 10:28; 1சாமு 25:13
ராஜாளிகழுகுலேவி 11:19; யோபு 39:26
லபியாதுகிடைக்காது2நாளா 26:18
லிவியாதான்பெரிய கடல் உயிரினம்யோபு 3:8; ஏசா 27:1
வசனிப்புசொல்லலாங்கார வார்த்தைகள்மத் 6:7
வம்சபதிகளைகுலத்தலைவர்களைஉபா 1:15
வர்த்தமானங்கள்நிகழ்ச்சிகள், செயல்கள்1ராஜா 14:19
வலசை வாங்குதல்ஓட்டம்ஏசா 10:31; எரே 49:5
வலுசர்ப்பம்பெரிய பாம்பு, அரக்கப்பாம்புஎரே 51:34; வெளி 12:4,9,16
வல்லயங்களைஈட்டிகளை2சாமு 8:14
வல்லடிக்காரரின்கொடுமைக்காரர்யோபு 6:23
வாச்சிகள்உளிகள்1ராஜா 6:7
வாதுசண்டைநீதி 13:10
வாலவயதுஇளமைசங் 103:5
விக்கினங்கள்ஆபத்துக்கள், துன்பங்கள்சங் 57:1
விதானித்திருந்ததுபிணைக்கப்பட்டிருந்ததுஎஸ் 1:6
வியாச்சியத்தில்வழக்க்கில்யாத் 23:3,6
வியார்த்திவிளக்கம்நியா 7:15; தானி 5:12
வியாஜ்யமுள்ளவர்கள்வழக்கு2சாமு 15:4; நீதி 25:9
விருத்தாப்பியம்முதிர்வயதுஆதி 35:28
விஸ்தீரணமானஅகன்றஎரே 51:58
வெளிமான்பெண் மான்உபா 12:15
வெள்ளாட்டிகளாகஅடிமைப்பெண்களாகஎஸ்தர் 7:4
வேக்காடுதீக்காயம்லேவி 13:24, 28
ஜலப்பிரளயம்வெள்ளப்பெருக்குஆதி 7:6,10,17
ஜல்லடம்சல்லடைலேவி 6:10; 16:4; ஆமோ 9:9
ஜனசதளங்கள்மக்களினங்கள்2நாளா 7:20; சங் 45:5
ஜாதிஇனம்ஆதி 1:11
ஜாதிலிங்க வர்ணம்செவ்வண்ணம்எரே 22:13
ஜீவித்துபோய்உயிர் நீத்துஆதி 49:33
ஸ்திதிஅந்தஸ்துஎஸ்தர் 1:7; 2:18

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *