யார் இவர்? #4 – Yaar Ivar? #4 | வில்லியம் கேரி (இருளிலே தீபம்) – William Carey (Candle in the Dark)

Script & Narration : Sam Solomon Prabu SD Content. : Miriam Elizabeth Editing. : Samson Socrates SD (Sharon Media) Image & Video : Pixabay வில்லியம் கேரி (William Carey) (ஆகஸ்ட் 17, 1761 – ஜூன் 9, 1834) ஆங்கில புரட்டஸ்தாந்து, பப்திஸ்த சபையின் மிஷனரியாக […]

அகீக்காம் (Ahikam)

அகீக்காம் (Ahikam) (என் சகோதரன் எழும்பினான்) இவர் சாப்பானின் குமாரன். இவர் யோசியா இராஜாவின் நாட்களில் நியாயப்பிரமாணப் புத்தகம் கண்டெடுக்கப்பட்டபொழுது, இராஜா அகீக்காமையும், வேறு ஆட்களையும், உல்தாள் தீர்க்கதரிசியானவளிடம் அனுப்பி வைத்தான் (2.இராஜா.22:12,14, 2.நாளா.34:20). இவர் யோயாக்கீமின் நாட்களில் எரேமியாவைக் கொன்றுபோடாமல் இவன் பாதுகாத்தான் (எரேமி.26:24). இவனுடைய மகனாகிய கெதலியாவினிடம் நேபுகாத்நேச்சார் எரேமியாவைப் பாதுகாக்கும்படி ஒப்புவித்தான் […]

அகினோவாம் (Ahinoam)

அகினோவாம் (Ahinoam) (மனோகரமான சகோதரி) 1. இவள் தாவீதின் மனைவி அகிமாசின் குமாரத்தி (1.சாமு.14:50). 2. தாவீது, யெஸ்ரயேல் ஊராளாகிய அகினோவாவை விவாகம்பண்ணினான் (1.சாமு.25:43). இவளும், நாபாலின் மனைவியாகிய அபிகாயிலும், தாவீது இராஜாவாக வருமட்டும் அவனுடைய மனைவிகளாயிருந்தார்கள். இவர்களிருவரும் சிக்லாக்கிலிருக்கும்போது, அமலேக்கியர் சிறைபிடித்துப்போனபொழுது, தாவீது அவர்களை விடுவித்தான் (1.சாமு.30:5-19). தாவீதுடைய மூத்த குமாரனாகிய அம்னோனை அகினோவாம் […]

அகியா (Ahijah)

அகியா யேகோவா சகோதரன். 1. சீலோனியனான ஒரு தீர்க்கதரிசி. இவன் காலம் கி.மு.980. இவன் யெரோபெயாமைச் சந்தித்து, தன் சால்வையைப் பன்னிரண்டு துண்டுகளாகக் கிழித்து, பத்து துண்டுகளாக அவனுக்குக் கொடுத்து, சாலமோனின் இராஐ;யத்தில் பத்து கோத்திரங்களை உனக்குக் கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் (1.இராஜா.11:29-39). சில காலத்துக்குப் பின் இந்த தீர்க்கதரிசினம் நிறைவேறிற்று. ஆனால் […]

அகிமெலேக்கு (Ahimelech)

(இராஜாவின் சகோதரன்) 1. நோபிலிருந்த ஆசாரியனாகிய அகிதூபின் குமாரன் (1.சாமு.22:9). தாவீதின் ஆசாரியனாகிய அபியத்தாரின் குமாரனென்று 2.சாமு. 8:17ல் குறித்துள்ளது. அகிமெலேக்கு நோபில் ஆசாரியனாயிருந்தபோது தாவீதுக்கு உதவி செய்தானென்று கேள்விப்பட்டு, சவுல் ஆசாரியராயிருந்த 85 பேரைக் கொல்லுவித்தான் (1.சாமு.22.18). 2. ஏத்தியனாகிய அகிமெலேக்கு. தாவீது சவுலுக்கு தப்பி வனாந்திரத்திலிருந்த நாட்களில், இவன் தாவீதோடிருந்தான் (1.சாமு.22:26).

அகிமாஸ் (Ahimaaz)

அகிமாஸ் (Ahimaaz) (கோபத்தின் சகோதரன்) 1. சாதேக்கின் குமாரன். வேகமாய் ஓடுகிறவனென்று பேர் பெற்றவன். அப்சலோம் கலகம் செய்த நாட்களில் இவனும் அபியத்தார் மகன் யோனத்தானும், தாவீதுக்கு உதவி செய்தார்கள் (2.சாமு.15:27,36). அப்சலோம் தோல்வியடைந்த செய்தியை இவன் தாவீதுக்கு முதன்முதல் கொண்டுவந்தான் (2.சாமு.18:19-32). 2. நப்தலியிலிருந்த சாலோமோனின் விசாரிப்புக்காரன். சாலோமோனின் குமாரத்தியாகிய பஸ்மாத் என்பவளை விவாகம்பண்ணினான் […]

அகித்தோப்பேல் (Ahithophel)

அகித்தோப்பேல் (மதிகெட்ட சகோதரன்) இவன் கீலோவு ஊரான். தாவீதுடைய விஷேட ஆலோசனைக்காரன் (2.சாமு.15:12, 16:23). அப்சலோம், தாவீதுக்கு விரோதமாகக் கலகம் செய்தபோது, அகித்தோப்பேலும் அவனைச் சேர்ந்துகொண்டானென்று தாவீது அறிந்தபோது, கர்த்தாவே அவனுடைய ஆலோசனையைப் பயித்தியமாக்கிவிடுவீராக என்றான் (2.சாமு.15:31). அகித்தோப்பேலின் யோசனைப்படி, அப்சலோம் தன் தகப்பனுடைய மறுமனையாட்டிகளிடம் பிரவேசித்தான் (2.சாமு.16:22). மேலும் அவன் சொன்ன ஆலோசனையை, அப்சலோம் […]