சந்தோஷமாயிருங்கள், பொறுமையாய் இருங்கள், ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள் | Pr. B. E. Samuel

சந்தோஷமாயிருங்கள், பொறுமையாய் இருங்கள், ஜெபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இம்மாத இதழின் மூலமாக உங்களைசந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ரோமர் 12:12 வசனத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். “நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள்; உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிருங்கள்; ஜெபத்திலே உறுதியாய்த் தரித்திருங்கள். – ரோமர் 12:12” பிரியமான தேவபிள்ளைகளே இதிலே மூன்று வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து […]

ஆவியினால் பிறப்பு | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இம்மாத இதழின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நாளிலும் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்கிறேன். மத்தேயு 1:20 அவன் இப்படிச் சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கையில், கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் அவனுக்குக் காணப்பட்டு: தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே, உன் மனைவியாகிய மரியாளைச் சேர்த்துக்கொள்ள ஐயப்படாதே; அவளிடத்தில் உற்பத்தியாயிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் […]

தேவனுக்காக என்ன செய்தீர்கள்? | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இம்மாத இதழின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகள் மூலம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.  பிலிப்பியர் எழுதின நிருபம் 3:9-11 வரையிலான வசனங்களை வாசிக்கலாம் இந்த வசனங்களை தான் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம்.  பிலிப்பியர் 3:9. நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக்கொள்ளும்படிக்கு, நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், […]

தேவனின் சித்தம்

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இம்மாத இதழின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகள் மூலம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.  எபிரேயர் 6:1-3 1.ஆகையால், கிறிஸ்துவைப்பற்றிச் சொல்லிய மூல உபதேசவசனங்களை நாம்விட்டு, செத்த கிரியைகளுக்கு நீங்கலாகும் மனந்திரும்புதல், தேவன்பேரில் வைக்கும் விசுவாசம், 2. ஸ்நானங்களுக்கடுத்த உபதேசம், கைகளை வைக்குதல், மரித்தோரின் […]

உன் நடையைக் காத்துக்கொள்

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சாரோனின் ரோஜா ஊழியத்தின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கு தியானிக்க போகின்ற   வேதப்பகுதி பிரசங்கி 5:1-2 வரை 1. நீ தேவாலயத்துக்குப் போகும்போது உன் நடையைக் காத்துக்கொள், மூடர் பலியிடுவதுபோலப் பலியிடுவதைப்பார்க்கிலும் செவிகொடுக்கச் சேர்வதே நலம். தாங்கள் செய்கிறது தீமையென்று […]

உன்னை மேன்மையாக வைப்பார்

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த சாரோனின் ரோஜா இதழ் மூலம் உங்களை சந்திப்பதிலும் தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்துகொள்வதிலும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு அநேகர் அநேக விதமான ஆசீர்வாதங்களை கூறினார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் எதிராக இருபதாவது ஆண்டு அமைந்துவிட்டது. மார்ச் இருபத்திரண்டாம் தேதி ஆரம்பித்த கொரோன என்கிற கொடிய தொற்று […]

மெய்யான ஒளி

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே  சாரோனின் ரோஜா ஊழியத்தின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்கமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகின்ற வேதப்பகுதி யோவான் 1:1-15 வரை  1.ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை வனாயிருந்தது. 2. அவர் ஆதியிலே தேவனோடிருந்தார். 3. சகலமும் அவர் மூலமாய் […]

அடையாளங்கள் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சாரோனின் ரோஜா ஊழியத்தின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் இரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அவர்களுக்குள் இருக்கவேண்டிய இரட்சிப்பின் அடையாளங்களை குறித்து இந்த நாளில் நாம் பார்க்கப் போகிறோம். மத்தேயு 12:43. அசுத்த ஆவி ஒரு மனுஷனை விட்டுப் […]

விசுவாசம் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சாரோனின் ரோஜா ஊழியத்தின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகின்ற  வேதப்பகுதி யோவான் 11:36 – 45 வரை  தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போகலாம் இப்பொழுது நாம் தியானிக்கபோகிற  செய்தி என்னவென்றால் விசுவாசத்தை பற்றினதான் வேத வசனத்தை […]

நிலைத்திருக்கலாம் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சாரோனின் ரோஜா பத்திரிக்கை மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகின்ற வேதப்பகுதி மத்தேயு 13:18-30 வரை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து போகலாம். நாம் எப்படி இருந்தால் இயேசுவுக்குள் நிலைதிருக்கமுடியும் என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம். நாம் சிலரை […]