இயேசுவின் இரத்தம் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இம்மாத இதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்கமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்கப்போகின்ற வேதப்பகுதி. கொலோசெயர் 1:20 இப்போழுதும் சொல்லப்படுகிற இந்த வேதப்பகுதியில்; இயேசுவின் இரத்தத்தைப்பற்றி நாம் தியானிக்கபோகிறோம்.                 அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி, பூலோகத்திலுள்ளவைகள் பரலோகத்திலுள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் […]

இருதயம் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்தநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இம்மாதஇதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகிற வேதப்பகுதி ரோமர் 10:10 ‘நீதியுண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும், இரட்சிப்புண்டாக வாயினாலே அறிக்கைபண்ணப்படும்.’ நாம் இன்று  பார்க்கப் போகிற முக்கியமான ஒரு பகுதி இருதயம். இருதயத்தை குறித்து தான் மேற்கண்ட பத்து வசனங்களில் […]

வார்த்தையாகிய தேவன்| Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின்  நாமத்தினாலே இந்த இதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்கமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கபோகிற பகுதி யோவான் 5:36-45 – வரை 36. யோவானுடைய சாட்சியைப்பார்க்கிலும் மேன்மையான சாட்சி எனக்கு உண்டு,அதென்னவெனில், நான் நிறைவேற்றும்படிக்குப் பிதாவானவர் எனக்குக் கற்பித்ததும் நான் செய்துவருகிறதுமான கிரியைகளே பிதா என்னை […]

கானான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் | Rev. B.E. Samuel

கிறிஸ்தவுக்குகள் மிகவும் பிரியமான சாரோனின் ரோஜா வாசகர்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தில் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். கர்த்தர் கடந்த 2019 வருடம் முழுவதும் 12 மாதங்களும் கண்ணையிமை காப்பதுபோல் காப்பாற்றி சுகம் பெலன் சமாதானம் கிருபை தந்து நடத்திவந்தார். அவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. கடந்த ஆண்டு கொடுத்த வாக்குதத்தின்படி, […]

தேவன் உங்களோடு இருக்கின்றார் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த இதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து நம்முடைய மகிமையினாலே நிரப்புவாராக. பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிற பகுதி. இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பைபற்றியதான செய்தி, இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பைப்பற்றி மத்தேயு 1:23-ல் […]

நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள்|Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின்  நாமத்தினாலே இம்மாதஇதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகின்ற வேதப்பகுதி.  மத்தேயு 5:13-15 வரை நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள்.   இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிற செய்தி இயேசுவைப் பற்றி அல்ல. உங்களைப் பற்றி தான். நீங்கள் அவ்வளவு விசேஷித்தவர்களா? ஆம் […]

புதைபொருள்ஆராய்ச்சியினால் நிரூபிக்கப்படும் கிறிஸ்துவம் | Rev. Justin Prabhakaran

புதைபொருள்ஆராய்ச்சியினால் நிரூபிக்கப்படும் கிறிஸ்துவம் | Rev. Justin Prabhakaran

உலர்ந்த எலும்புகள் |Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின்  நாமத்தினாலே இம்மாதஇதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்று நாம் உலர்ந்த எலும்புகளை  பற்றி தியானிக்க  போகிறோம். வேதபகுதி எசேக்கியேல் 27:1-10-வரை பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே இன்று நாம் தியானிக்க போகிற வேத வசனத்தில் முக்கியமான வார்த்தை என்னவென்றால் தீர்க்கதரிசனம். இங்கே வாசிக்கப்பட்ட […]