நிலைத்திருக்கலாம் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சாரோனின் ரோஜா பத்திரிக்கை மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகின்ற வேதப்பகுதி மத்தேயு 13:18-30 வரை தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து போகலாம். நாம் எப்படி இருந்தால் இயேசுவுக்குள் நிலைதிருக்கமுடியும் என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம். நாம் சிலரை […]

தேவ ஆவியினாலே | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே சாரோனின் ரோஜா ஊழியத்தின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகின்ற வேதப்பகுதி 1நாளா 14:8-17 வரை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த இந்த வேதவசனத்தின் மூலம் நம்மோடு பேசுவாராக தாவீது ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிறகு பெலிஸ்தியர்கள் அதைக்கேட்டு அவனுக்கு […]

யார் இவர்கள்?

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இம்மாதஇதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகின்ற வேதப்பகுதி வெள்ளை அங்கி தரித்திருக்கிற இவர்கள் யார் வெளிப்படுத்தின விஷேசம் 7:9-17வரை வேத வசனங்களை தியானிக்கும் படியாக கடந்து போகலாம் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நான் உங்களோடு எழுதும் போது […]

தேவ ஆவியினாலே எல்லாமே ஆகும் | Rev. B.E. Samuel

சகரியா 4:6-7 அப்பொழுது அவர்: செருபாபேலுக்குச் சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். பெரிய பர்வதமே, நீ எம்மாத்திரம்? செருபாபேலுக்கு முன்பாக நீ சமபூமியாவாய். தலைக்கல்லை அவன் கொண்டுவருவான். அதற்குக் கிருபையுண்டாவதாக, கிருபையுண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் என்றார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு […]

இயேசுவின் இரத்தம் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இம்மாத இதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்கமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்கப்போகின்ற வேதப்பகுதி. கொலோசெயர் 1:20 இப்போழுதும் சொல்லப்படுகிற இந்த வேதப்பகுதியில்; இயேசுவின் இரத்தத்தைப்பற்றி நாம் தியானிக்கபோகிறோம்.                 அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி, பூலோகத்திலுள்ளவைகள் பரலோகத்திலுள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் […]

இருதயம் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்தநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இம்மாதஇதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகிற வேதப்பகுதி ரோமர் 10:10 ‘நீதியுண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும், இரட்சிப்புண்டாக வாயினாலே அறிக்கைபண்ணப்படும்.’ நாம் இன்று  பார்க்கப் போகிற முக்கியமான ஒரு பகுதி இருதயம். இருதயத்தை குறித்து தான் மேற்கண்ட பத்து வசனங்களில் […]

வார்த்தையாகிய தேவன்| Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின்  நாமத்தினாலே இந்த இதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்கமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கபோகிற பகுதி யோவான் 5:36-45 – வரை 36. யோவானுடைய சாட்சியைப்பார்க்கிலும் மேன்மையான சாட்சி எனக்கு உண்டு,அதென்னவெனில், நான் நிறைவேற்றும்படிக்குப் பிதாவானவர் எனக்குக் கற்பித்ததும் நான் செய்துவருகிறதுமான கிரியைகளே பிதா என்னை […]

கானான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன் | Rev. B.E. Samuel

கிறிஸ்தவுக்குகள் மிகவும் பிரியமான சாரோனின் ரோஜா வாசகர்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தில் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். கர்த்தர் கடந்த 2019 வருடம் முழுவதும் 12 மாதங்களும் கண்ணையிமை காப்பதுபோல் காப்பாற்றி சுகம் பெலன் சமாதானம் கிருபை தந்து நடத்திவந்தார். அவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. கடந்த ஆண்டு கொடுத்த வாக்குதத்தின்படி, […]

தேவன் உங்களோடு இருக்கின்றார் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த இதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து நம்முடைய மகிமையினாலே நிரப்புவாராக. பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிற பகுதி. இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பைபற்றியதான செய்தி, இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பைப்பற்றி மத்தேயு 1:23-ல் […]