கேள்விக்கு என்ன பதில்?

பாகம் – 1 பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் எப்பொழுது உண்டானது? 1000 மனைவியருக்கு புருஷனாயிருந்த இராஜாவின் பெயர் என்ன? அகாஸ்வேரு அரசன் எத்தனை நாடுகளை ஆண்டு வந்தான்? இயேசு முதலாவது எதைத் தேடவேண்டும் என்று சொன்னார்? உன்னதத்திலிருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர்: பூமியிலிருந்துண்டானவன் பூமியின் தன்மையுள்ளவனாயிருந்து, பூமிக்கடுத்தவைகளைப் பேசுகிறான்: பரலோகத்திலிருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர். […]