சங்கீதம் – 23 (Psalms 23)

1.கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன்.2.அவர் என்னைப் புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னைக் கொண்டுபோய்விடுகிறார்.3.அவர் என் ஆத்துமாவைத் தேற்றி, தம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார்.4.நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்குப் பயப்படேன்; ஏனெனில் தேவரீர் என்னோடேகூட இருக்கிறீர்; உமது கோலும் உமது தடியும் என்னைத் தேற்றும்.5.என் சத்துருக்களுக்கு […]

சாமுவேல் (தேவனால் கேட்கப்பட்டவன்) | இவர் யார் ?

சாமுவேல் (தேவனால் கேட்கப்பட்டவன்) கி.மு. 1171 இவர் எல்க்கானாவின் மகன். அன்னாள் அவன் தாய். இவர் பிறக்குமுன்னமே நசரேய பொருத்தனைக் குட்படுத்தப்பட்டவர். ஏறக்குறைய 12 வயதில், சீலோவி லிருந்த தேவாலய ஊழியத்துக்கு ஒப்புக்கொடுக்கப்பட் டான். அங்கே ஏலிக்குமுன், கர்த்தருக்குப் பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தார். அந்நாட்களில் தீர்க்கதரிசன ஊழியத்துக்கு அழைக்கப் பட்டார். 1சாமு. 3:1-18. ஆனாலும் 20 […]

யொகான் பிலிப் பப்ரிஷியஸ் ஐயர். ( Johann Phillip Fabricius ) – 4

பிப்ரேஷியஸின் மொழி வேதாகம மொழி பெயர்ப்புத் துறையில் ஒரு போற்றத் தகுந்த சாதனையாகக் கருதப்பட்டது. அதற்கு காரணம் “அவர் தன்னுடைய முழங்காலில் நின்று மூல பாஷையிலுள்ள, 4 பகுதியை வாசித்து ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் ஆராய்ந்து சீர்தூக்கி பார்த்த பின்புதான் மொழி புதிய பெயர்ப்பார்” இவருடைய பின்னால் தோன்றிய எல்லா மொழி பெயர்ப்புக்கும் ஒரு ஆதாரமாக விளங்கியது. […]

தேவனின் சித்தம்

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இம்மாத இதழின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகள் மூலம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.  எபிரேயர் 6:1-3 1.ஆகையால், கிறிஸ்துவைப்பற்றிச் சொல்லிய மூல உபதேசவசனங்களை நாம்விட்டு, செத்த கிரியைகளுக்கு நீங்கலாகும் மனந்திரும்புதல், தேவன்பேரில் வைக்கும் விசுவாசம், 2. ஸ்நானங்களுக்கடுத்த உபதேசம், கைகளை வைக்குதல், மரித்தோரின் […]