புதிதாக தலைமை ஏற்றிருக்கும் அரசிடம் கிறிஸ்தவர்களின் கோரிக்கை | சிறப்பு நேர்காணல்: சுரேஷ் காணி

புதிதாக தலைமை ஏற்றிருக்கும் அரசிடம் கிறிஸ்தவர்களின் கோரிக்கை | சிறப்பு நேர்காணல்: சுரேஷ் காணி

Start using our online christian songbook | Promo

start using our online christian songbook | Promo Online Songbook : https://christiansongbook.org Available language : 12 #Tamil (தமிழ்) – https://christiansongbook.in/index.php?ver=2&lang=tamil #Telugu (తెలుగు) – https://christiansongbook.in/index.php?ver=2&lang=telugu #Arabic (عربى) – https://christiansongbook.in/index.php?ver=2&lang=arabic #Chinese (中文) – https://christiansongbook.in/index.php?ver=2&lang=chinese #English –https://christiansongbook.in/index.php?ver=2&lang=english #Hindi (हिंदी) – https://christiansongbook.in/index.php?ver=2&lang=hindi #Kamba – […]

சங்கீதம் – 22 (Psalms 22)

1.என் தேவனே, என் தேவனே, ஏன் என்னைக் கைவிட்டீர்? எனக்கு உதவி செய்யாமலும், நான் கதறிச் சொல்லும் வார்த்தைகளைக் கேளாமலும் ஏன் தூரமாயிருக்கிறீர்?2.என் தேவனே, நான் பகலிலே கூப்பிடுகிறேன், உத்தரவு பதிலில்லை; இரவிலே கூப்பிடுகிறேன், எனக்கு அமைதலில்லை.3.இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் வாசமாயிருக்கிற தேவரீரே பரிசுத்தர்.4.எங்கள் பிதாக்கள் உம்மிடத்தில் நம்பிக்கை வைத்தார்கள்; நம்பின அவர்களை நீர் விடுவித்தீர்.5.உம்மை நோக்கிக் […]