உயிர்த்தாரே உயிர்த்தாரே | Uyirthaarae Uyirthaarae | Tamil Christian Songs | Pr.G.Thomas Devanandham

உயிர்த்தரே உயிர்த்தரே உன்னதர் இயேசு உயிர்த்தாரே – 2 சாவினை வென்று உயிர்த்தாரே சாத்தானை ஜெயித்து உயிர்த்தாரே – 2 1. கல்லறை திறந்திட உயிர்த்தாரே காவலர் நடுங்கிட உயிர்த்தாரே – 2 நீதிமானாய் நம்மை மாற்ற நீதியின் தேவன் உயிர்த்தாரே – 2 2. மரித்த இயேசு உயிர்த்தாரே மரியாள் கண்டிட உயிர்த்தாரே – […]

மலைகள் விலகிபோனாலும்| MALAIGAL VILAGI PONALUM | Tamil Christian Song| Sam Solomon Prabu | Cover Song

மலைகள் விலகிப்போனாலும் பர்வதங்கள் பெயர்ந்துபோனாலும் அவர் கிருபை அவர் இரக்கம் மாறாது எந்தன் வாழ்விலே என்னை விட்டு விலகாத ஆண்டவர் என்னை ஒருபோதும் கைவிடாத சிநேகிதர் எனக்காக ஜீவன் தந்த இரட்சகர் என் வாழ்வில் என்றும் போதுமானவர் யேகோவாநிசி எந்தன் ஜெயமானவர் யேகோவா ஷம்மா என்னோடு இருப்பவர் என் வாழ்வின் நம்பிக்கையானவர் என் வாழ்வில் என்றும் […]

சங்கீதம் – 18 (Psalms 18)

1.என் பெலனாகிய கர்த்தாவே, உம்மில் அன்புகூருவேன்.2.கர்த்தர் என் கன்மலையும், என் கோட்டையும், என் இரட்சகரும், என் தேவனும், நான் அடைக்கலம் புகும் என் துருகமும், என் கேடகமும், என் இரட்சணியக் கொம்பும், என் உயர்ந்த அடைக்கலமுமாயிருக்கிறார்.3.துதிக்குப் பாத்திரராகிய கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுவேன்; அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்கலாகி இரட்சிக்கப்படுவேன்.4.மரணக்கட்டுகள் என்னைச் சுற்றிக்கொண்டன; துர்ச்சனப்பிரவாகம் என்னைப் பயப்படுத்தினது.5.பாதாளக்கட்டுகள் […]

பெஞ்சமின் சூல்ச் ஐயர் ( Rev . Benjamin Schultze ) – 3

சீகன்பால்க் மற்றும் சூல்ச் காலத்து தமிழ்: சுமார் 250 ஆண்டுகளுக்கு முன் அயிசூரியமுடைத்தனயிருக்கிறயதெருமனுஷனெளணடயிருந்தன . அவனசகலத துகளையுமவிலையெறபபெத்தபிடவைகளையுமதரிசசிக்கெண்டு அனு தினமுமசந்ததெஷப்படடுபிறுதபிசசுககொன்டிருந்தன . என்று இப்படித்தான் தமிழ் இருந்தது அதாவது மெய் எழுத்துக்கள் மேல் புள்ளி (க், ங்) இல்லாமலும் வார்த்தகளுக்கு இடையே இடைவெளி இல்லாமலும் வாக்கியக்குறி இல்லாமலும் ( கெ, கே, கொ, கோ ) […]