உங்கள் வழிகளை சிந்தித்துப் பாருங்கள் |Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைபடுவதாக.  தேவனுடைய கிருபையினாலே மீண்டும் இம்மாத இதழின் மூலமாய் உங்கள் யாவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்று நாம் தியானிக்க்கபோகும் வேதபகுதி ஆகாய் 1:1-14 வரையுள்ள வசனங்கள். பிரியமானவர்களே, நாம் தேவனிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்று எப்பொழுதும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. தேவன் எந்த ஒரு மனுஷனையும் […]