பரிசுத்த ஆவி |Rev. B.E. Samuel

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன்.கடந்த மாத செய்தியில் ஞானஸ்நானம் நமக்கு எவ்வளவு முக்கியமோ, பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகமும் அவ்வளவு முக்கியம் என்பதை  தியானித்தோம். இன்றைக்கும் அதன் தொடர்ச்சியாக பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு உண்டாகும் தகுதிகள் என்ன என்ற தலைப்பில் தியானிக்க போகிறோம். யோவான் 3:5 -இல் இயேசு சொல்வதை கவனியுங்கள். ஒருவன் […]