பரிசுத்த ஆவியைபப் பெற்றீர்களா | |Rev. B.E. Samuel

அப்போஸ்தலர் 19: 2 – 6 2. அப்பொல்லோ என்பவன் கொரிந்து பட்டணத்திலே இருக்கையில், பவுல் மேடான தேசங்கள் வழியாயப்போய், எபேசுவுக்கு வந்தான். அங்கே சில சீஷரைக்க்கண்டு  3. நீங்கள் விசுவாசிகளானபோது, பரிசுத்தஆவியைபப் பெற்றீர்களா என்று கேட்டான். அதற்கு அவர்கள்; பரிசுத்தஆவி உண்டென்பதை நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை என்றார்கள். 4. அப்பொழுது அவன்; அப்படியானால் நீங்கள் […]