வேதாகம கால அளவுகள், எடைகள்

வேதாகம அளவு – ஏறக்குறைய சமமான அமெரிக்க எடை – ஏறக்குறைய சமமான மெட்ரிக் அளவை

1. தாலந்து (60 மினா) – 75 பவுண்டு – 34 கிலோ கிராம்

2. மினா (50 சேக்கல்) – (1 1/4) ஒண்ணே கால் பவுண்டு – 0.6 கிலோ கிராம்

3. சேக்கல் (2 பெக்கா) – 2/5 அவுன்ஸ் – 11.5 கிராம்

4. பிம் ( சேக்கல்) – 1/3 அவுன்ஸ் – 7.6 கிராம்

5. பெக்கா (10 கேரா) – 1/5 அவுன்ஸ் – 5.5 கிராம்

6. கேரா – 1/50 அவுன்ஸ் – 0.6 கிராம்


நீட்டல் அளவை:

வேதாகம அளவு – ஏறக்குறைய சமமான அமெரிக்க அளவை – சமமான மெட்ரிக் அளவை

1. முழம் – 18 அங்குலம் – 0.5 மீட்டர்

2. சாண் – 9 அங்குலம் – 23 செ.மீ

3. கையளவு – 3 அங்குலம் –8 செ.மீ

முகத்தல் அளவை: உலர்ந்த தானிய அளவை:

1. கோர் (ஓமர்) (10 எப்பா) – 6 மரக்கால் – 220 லிட்டர்

2. லெதேக் (5 எப்பா) – 3 மரக்கால் – 110 லிட்டர்

3. எப்பா (10 ஓமர்) – மரக்கால் – 22 லிட்டர்

4. சேயா ( 1/3 எப்பா) – 7 குவார்ட்ஸ் – 7.3 லிட்டர்

5. ஓமர் (1/10 எப்பா) – 2 குவார்ட்ஸ் – 2 லிட்டர்

6. கேப் (1/18 எப்பா) – 1 குவார்ட்ஸ் – 1 லிட்டர்

திரவ அளவை:

1. பாத் (1 எப்பா) – 6 காலன் – 22 லிட்டர்

2. இன் (1/6 பாத்) – 4 குவார்ட்ஸ் – 4 லிட்டர்

3. லாக் (1/72 பாத்) – 1/3 குவார்ட்ஸ் – 0.3 லிட்டர்

நாள், மணி நேரக் கணக்கு ஒரு யூத நாள் என்பது சூரிய அஸ்தமனம் முதல் சூரிய அஸ்தமனம் முடிய 8 சம பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படும்.

1. முதலாம் ஜாமம் – சூரிய அஸ்தமனம் முதல் இரவு 9 மணி வரை.

2. இரண்டாம் ஜாமம் – இரவு 9 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை

3. மூன்றாம் ஜாமம் – நள்ளிரவு முதல் அதிகாலை 3 மணி வரை

4. நான்காம் ஜாமம் – அதிகாலை 3 மணி முதல் சூரிய உதயம் வரை.

5. முதலாம் ஜாமம் – சூரிய உதயம் முதல் காலை 9 மணி வரை

6. இரண்டாம் ஜாமம் – காலை 9 மணி முதல் நண்பகல் வரை

7. மூன்றாம் ஜாமம் – நண்பகல் முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை

8. நான்காம் ஜாமம் – பிற்பகல் 3 மணி முதல் சூரிய அஸ்தமனம் வரை.

யூத நாள் காட்டி (காலண்டர்)

யூதர்கள் இரு வகை காலண்டரை பயன்படுத்தினர்:

1. அரசாங்கக் காலண்டர்:

இராஜாக்களுடைய அதிகாரப்பூர்வமானது; குழந்தைப் பிறப்பு, ஒப்பந்தங்கள் இவற்றிற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.

2. மதக் காலண்டர்:

பண்டிகைகள் முதலானவ‌ைகள் கணக்கிடப்பட்டன.

யூதர்களின் மாதங்கள் – ஆங்கில மாதங்கள் – நாட்கள் – அரசு மாதம் – மதமாதம்:

1. ட்டிஷ்ரி – செப்டம்பர் – அக்டோபர் – 30 – 1 – 7

2. கெஸ்வான் – அக்டோபர் – நவம்பர் – 29 (அ) 30 – 2 – 8

3. ஜிஸ்லெவ் – நவம்பர் – டிசம்பர் – 29 (அ) 30 – 3 – 9

4. ட்டிபெத் – டிசம்பர் – ஜனவரி – 29 – 4 – 10

5. ஷீபெத் – ஜனவரி – பிப்ரவரி – 30 – 5 – 11

6. ஆதார் – பிப்ரவரி – மார்ச் – 29 (அ) 30 – 6 – 12

7. நிசான் – மார்ச் – ஏப்ரல் – 30 – 7 – 1

8. ஐயார் – ஏப்ரல் – மே – 29 – 8 – 2

9. சிவான் – மே – ஜூன் – 30 – 9 – 3

10. ட்டம்மூன் – ஜூன் – ஜூலை – 29 – 10 – 4

11. ஆபிப் – ஜூலை – ஆகஸ்ட் – 30 – 11 – 5

12. எலூல் – ஆகஸ்ட் – செப்டம்பர் – 29 – 12 – 6

எபிரேய மாதங்கள் ஒன்று 30, அடுத்தது 29 நாட்களாக மாறிவரும்.

நமது ஆண்டைவிட அவர்களுடைய ஆண்டு குட்டையானது (வருடத்திற்கு 354 நாட்கள்). எனவே, ஒவ்வொரு 3 ஆண்டுகளிலும் (19 ஆண்டுகளில் 7 முறை) இன்னொரு 29 நாட்களைக் கொண்டு மாதம் சோ்க்கப்படும். அப்படி சோ்க்கப்படும் ஆண்டில் “வேதார்” என்னும் மாதம் “ஆதார், நிசான்” மாதங்களுக்கிடையே சோ்க்கப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *