யார் இவர்? #5 | Yaar Ivar? #5 | மாபெரும் எழுப்புதலுக்கு வித்திட்ட மாமனிதர் ரேனியஸ்

யார் இவர்? #5 | Yaar Ivar? #5 | மாபெரும் எழுப்புதலுக்கு வித்திட்ட மாமனிதர் ரேனியஸ்

Editing & VFX : Samson Socrates SD (Sharon Media)
Image & Video : Pixabay

Donations:
UPI : [email protected]
https://apamission.org/donation.php (Bank details)
https://pages.razorpay.com/pl_DBMi92SDRy8qVf/view

Tamil Christian Literature:
https://sharoninroja.org/
Free Keyboard Styles and Tones: (Yamaha and Roland)
https://apamission.org/keyboard-tones.php

Free all pads rhythms (backups) and wave tones:
(yamaha dtx, roland SPD 20, 20s and 30)
https://apamission.org/rhythm-pad-tones.php Free christian wallpapers: (tamil and english)
https://apamission.org/christian-wallpapers.php

Free ppt christian songs:
https://apamission.org/ppt-songs-old.php

Free screensaver:
https://apamission.org/screensavers.php

Free mobile apps: (Android, IOS, Webapp)
https://apamission.org/portfolio.php

Online Christian Song book: (12 languages)
https//christiansongbook.org

Online Bible:
https://onlinebibles.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *