பைபிள் எழுத்தாளர்கள்

01.     ஆதியாகமம்: மோசே

02.     யாத்திராகமம்: மோசே

03.     லேவியராகமம்: மோசே

04.     எண்னாகமம்: மோசே

05.     உபாகமம்: மோசே

06.     யோசுவா: யோசுவா

07.     நீதிபதிகள்: சாமுவேல்

08.     ரூத்: சாமுவேல்

09.  1 சாமுவேல்: சாமுவேல்; காத்; நாதன்

10.  2 சாமுவேல்: காத்; நாதன்

11.  1 இராஜாக்கள்: எரேமியா

12.  2 இராஜாக்கள்: எரேமியா

13.  1 நாளாகமம்: எஸ்றா

14.  2 நாளாகமம்: எஸ்றா

15.     எஸ்றா: எஸ்றா

16.  நெகேமியா:  நெகேமியா

17.     எஸ்தர்: மொர்தெகாய்

18.     யோபு: யோபு

19.     சங்கீதம்: தாவீதும் மற்றவர்களும்

20.     நீதிமொழிகள்: சாலமன்; ஆகூர்; லேமுவேல்

21. பிரசங்கி: சாலமன்

22. உன்னதப்பாட்டு: சாலமன்

23. ஏசாயா: ஏசாயா

24. எரேமியா: எரேமியா

25. புலம்பல்: எரேமியா

26. எசேக்கியேல்: எசேக்கியேல்

27. டேனியல்: டேனியல்

28. ஓசியா: ஓசியா

29. யோவேல்: யோவேல்

30. ஆமோஸ்: ஆமோஸ்

31. ஒபதியா: ஒபதியா

32. யோனா: யோனா

33. மீகா: மீகா

34. நாகூம்: நாகூம்

35. ஆபகூக்: ஆபகூக்

36. செப்பனியா: செப்பனியா

37. ஆகாய்: ஆகாய்

38. சகரியா: சகரியா

39. மல்கியா: மல்கியா

40. மத்தேயு: மத்தேயு

41. மார்க்: மார்க்

42.  லூக்கா: லூக்கா

43. யோவான்: யோவான்

44. அப்போஸ்தலர்: லூக்கா

45. ரோமர்: பவுல்

46. 1 கொரிந்தியர்: பவுல்

47. 2 கொரிந்தியர்: பவுல்

48. கலாத்தியர்: பவுல்

49. எபேசியர்: பவுல்

50. பிலிப்பியர்: பவுல்

51. கொலோசெயர்: பவுல்

52. 1 தெசலோனிக்கேயர்: பவுல்

53. 2 தெசலோனிக்கேயர்: பவுல்

54. 1 தீமோத்தேயு: பவுல்

55. 2 தீமோத்தேயு: பவுல்

56. தீத்து: பவுல்

57. பிலேமோன்: பவுல்

58. எபிரெயர்: பவுல்

59. யாக்கேபு: யாக்கோபு (இயேசுவின் சகோதரர்)

60. 1 பேதுரு: பீட்டர்

61. 2 பேதுரு: பீட்டர்

62. 1 யோவான்: யோவான்

63. 2 யோவான்: யோவான்

64. 3 யோவான்: யோவான்

65. யுதா : யுதா (இயேசுவின் சகோதரர்)

66. வெளிப்படுத்துதல்: யேவான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *