பிறந்தார் ஆமென் பிறந்தார் | Pirandhar Amen Pirandhar | Tamil Christmas Songs | M.K.Paul


பிறந்தார் ஆமென் பிறந்தார்
என் உள்ளத்தில் இன்றேசு பிறந்தார் (4)
ஆமென் அல்லேலூயா (8)

1. தூதர்கள் தரிசிக்க பிறந்தார் – வான
சாஸ்திரிகள் சாஷ்டாங்கமாய் பணிந்தார் (2)
பாவத்தில் வாழ்வோரை மீட்க – என்
உள்ளத்தில் இன்றேசு பிறந்தார் (2)

2. குஷ்டரை குணமாக்க பிறந்தார்
கூன் குருடரின் நலம் காக்க பிறந்தார் (2)
பரிகாரியான தேவன் – என்
உள்ளத்தில் இன்றேசு பிறந்தார் (2)

3. சகேயுவை சந்திக்க பிறந்தார் – செத்த
லாசுருக்கு உயிர்க்கொடுக்க பிறந்தார் (2)
சிலுவையில் மரித்த தேவன்
உள்ளத்தில் இன்றேசு பிறந்தார் (2)

4. இரட்சிப்பை கொடுத்திட பிறந்தார்
மனமாற்றி குணமாக்க பிறந்தார் (2)
இராஜாதி இராஜனாம் தேவன் – என்
உள்ளத்தில் இன்றேசு பிறந்தார் (2)


online songbook : பிறந்தார் ஆமென் பிறந்தார்

karaoke : https://youtu.be/pqi1S9mbxFU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *