நன்றி நன்றி | Nandri Nandri | Tamil Christian Songs | Rev. B. E. Samuel


நன்றி நன்றி என்று செல்லி
நாதன் இயேசு பேரை சொல்லி
பாடிடுவேன் நான் பாடிடுவேன்

1. எத்தனான என்னையவர்
பக்தனாக மாற்றியதால்
எப்போதும் பாடிடுவேன் அவர் புகழ்
சொல்லி துதித்திடுவேன் – 2

2. எத்தனையோ துரேகம்
எந்தன் வாழ்வினிலே கண்டபோது
அன்பாலே நேசித்தீரே
என்னை அள்ளி அனைத்தீரே – 2

3. எந்தன் பாவம் எல்லாம்
தீர உந்தன் இரத்தம் சீந்தினீரே
எப்படி நான் மறவேன்
உம்மை அன்னையென்று நான் புகழ்வேன் – 2

4. பரிசுத்த அன்பை வேண்டி
உந்தன் ஆவி என்னில் தந்தீர்
பரிசுத்தரை மறவேன்
பாவவாழ்வதை நான் வெறுப்பேன் – 2

5. துதி துதி என்று சொல்லி
தூயவரின் பேரை சொன்னால்
துன்பமெல்லாம் நீங்கீவிடும்
நம் துயரமெல்லாம் மாறிவிடும் – 2


Online Christian SongBook: நன்றி நன்றி என்று செல்லி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *