கேள்விக்கு என்ன பதில்?

பாகம் – 1

  1. பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் எப்பொழுது உண்டானது?
  2. 1000 மனைவியருக்கு புருஷனாயிருந்த இராஜாவின் பெயர் என்ன?
  3. அகாஸ்வேரு அரசன் எத்தனை நாடுகளை ஆண்டு வந்தான்?
  4. இயேசு முதலாவது எதைத் தேடவேண்டும் என்று சொன்னார்?
  5. உன்னதத்திலிருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர்: பூமியிலிருந்துண்டானவன் பூமியின் தன்மையுள்ளவனாயிருந்து, பூமிக்கடுத்தவைகளைப் பேசுகிறான்: பரலோகத்திலிருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர். இதை சொன்னது யார்?

பதில் ஜனவரி 21, 2021 அன்று பதிவு செய்யப்படும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *