கிறிஸ்தவர்களின் தியாகங்கள் மறைக்கப்படுகிறதா? நேரலையில் பரபரப்பு நேர்காணல்

கிறிஸ்துவர்கள் மதம் மாற்றுபவர்களல்ல, அவர்கள் மண்ணின் மைந்தர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *