கல்வாரி நேசம் | Kalvari Nesam |Tamil Christian Songs | Rev. G. Thomas Devanandham


கல்வாரி நேசம் ஐயா
என் உள்ளமே உருகுதையா – 2

குருதியும் வடித்தீர் ஐயா
பாவ கறைகளை துடைத்தீர் ஐயா – 2
காயங்கள் ஏற்றீர் ஐயா – 2 – என்
என் நோய்களை தீர்த்தீர் ஐயா – 1 – ஐயா

நிந்தையை ஏற்றீர் ஐயா
என் சிந்தையை மாற்ற ஐயா – 2
தடையினை உடைத்தீர் ஐயா – 2
தேவ உறவினை தந்தீர் ஐயா – 1 – ஐயா

பாடுகள் ஏற்றீர் ஐயா
என் பாடுகள் தீர்க்க ஐயா – 2
ஜீவனை தந்தீர் ஐயா – 2
புது வாழ்வினை தந்தீர் ஐயா – 1 – ஐயா

Online Songbook : கல்வாரி நேசம் ஐயா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *