எல்லா துறைகளிலும் சாதித்த கிறிஸ்தவர்கள் | Bishop. Sam Jesudhas | Sam Solomon Prabu SD

கிறிஸ்துவர்கள் மதம் மாற்றுபவர்களல்ல, அவர்கள் மண்ணின் மைந்தர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *