எபிரெய எடைகளும் அளவுகளும்

ஒரு தாலந்து (50 இராத்தல்) என்பது 56.75 கி.கிராம் ஆகும். (யாத் 37:24,வெளி 16:21)

ஒரு இராத்தல் (60 சேக்கல்) என்பது 1.135kg (நெகே 7:71-72; யோவா 19:39)

ஒரு சேக்கல் (2 பெக்கா) என்பது 18.9 கிராம் (ஆதி 24:22; லேவி 27:26)

ஒரு பெக்கா (10 கேரா) என்பது 9.5 கிராம்.

ஒரு கேரா என்பது 0.9 கிராம்.

தானிய அளவு:-

ஒரு கலம் (10 எப்பா) என்பது 255 லிட்டர் (1இரா 5:11)

ஒரு யெதர் (5 எப்பா) என்பது 127.5 லிட்டர்

ஒரு எப்பா (10 ஓமர்) என்பது 25.5 லிட்டர் (யாத் 16:36; லேவி 5:11; 14:10)

ஒரு ஓமர் (1/10 எப்பா) என்பது 2.55 லிட்டர் (யாத் 16:16)

எண்ணெய், திராட்சை இரசம் அளவு:-

ஒரு கலம் (bath), குடம், எப்பா என்பது 35.88 லிட்டர் (1இரா 5:11; எசே 45:11)

ஒரு ஹின் (படி) (1/6 பாத்) என்பது 5.98 லிட்டர் (எசே 4:11)

ஒரு லாக் (Log) அழாக்கு என்பது 0.498 லிட்டர் (லேவி 14:15)

1/4 ஹின் (படி) என்பது 1.4 லிட்டர் (லேவி 19:36)

நீளம்:-

ஒரு முழம் = 18 அங்குலம் (1 1/2 அடி) = 45 செ.மீ (1இரா 6:2-3)

ஒரு ஜான் = 9 அங்குலம் = 22.5 செ.மீ. (1இரா 17:4)

நாலு விரற்கடை = 3 அங்குலம் = 7.5 செ.மீ (1இரா 7:26)

1600 ஸ்தாதி = 288 கி.மீ., 12000 ஸ்தாதி = 2240 கி.மீ. (வெளி 14:20; 21:16)

1 ஸ்தாதி = 180 மீ

ஓய்வு நாள் தூரம் = 3/4 மைல் (1100 மீ). (அப் 1:12)

ஒரு நாள் பிரயாண தூரம் என்பது 24 கி.மீ. (எண் 11:31)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *