இந்தியாவின் வளர்ச்சியில் கிறிஸ்தவத்தின் பங்கு என்ன? | Sam Jesudhas | Sam Solomon Prabu SD | APA

கிறிஸ்துவர்கள் மதம் மாற்றுபவர்களல்ல, அவர்கள் மண்ணின் மைந்தர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *