அப்பா பிதாவே | Appa Pithave | Tamil Christian Songs | Rev. G. Thomas Devanandham


அப்பா பிதாவே நல் இயேசுவே
ஆவியே உம்மை துதிக்கிறோம் – 2
துதிக்கிறோம் உம்மை துதிக்கிறோம்
தூயவரே உம்மை துதிக்கிறோம் – 2

1. வாழ்த்துகிறோம் உம்மை வாழ்த்துகிறோம்
வாழ்வின் வழியே வாழ்த்துகிறோம் – 2

2. போற்றுகிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம்
பொற்பரனே உம்மை போற்றுகிறோம் – 2

3. தொழுகிறோம் உம்மைத் தொழுகிறோம்
தொழுது உம் அடி பணிகிறோம் – 2


Online songbook : அப்பா பிதாவே நல் இயேசுவே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *