அப்பா பிதாவே யேகோவா தேவா | Appa Pithave Yagova Deva | Tamil Christian Songs | Rev. B. E. Samuel


அப்பா பிதாவே யேகோவா தேவா
உம் தயை இருந்தாலே என் வாழ்வில் இன்பம்-2

1. பலத்த கரத்தால் விடுவிப்பேன் என்று
வல்லவர் வாக்கு பகிர்ந்தீர் ஐயா-2
என்னாலே ஒன்றும் இல்லை என் தேவா
எல்லாமே உம்மாலே ஆகும் என் மூவா-2

2. யேகோவா யீரே என் தெய்வம் நீரே
எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வீரே-2
என்னாலே ஒன்றும் இல்லை என் தேவா
எல்லாமே உம்மாலே ஆகும் என் மூவா-2

3. யேகோவா நிசி என்னையும் நேசி
சத்துருவின் தெல்லை இனிமேல் எனக்கில்லை-2
என்னாலே ஒன்றும் இல்லை என் தேவா
எல்லாமே உம்மாலே ஆகும் என் மூவா-2

4. எபிநேசர் இயேசு என் வாழ்வை பார்த்து
இம்மட்டும் உதவி செய்தீரே காத்து-2
என்னாலே ஒன்றும் இல்லை என் தேவா
எல்லாமே உம்மாலே ஆகும் என் மூவா-2

5. யோகாவா ஷாலோம் சமாதான தேவன்
சமாதானம் எனக்கு அளித்த மெய் தேவன்-2
என்னாலே ஒன்றும் இல்லை என் தேவா
எல்லாமே உம்மாலே ஆகும் என் மூவா-2

online songbok : அப்பா பிதாவே யேகோவா தேவா

karaoke : https://youtu.be/uKuqjARdXoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *