அகாயா (Achaia)

(அகாயுக்கு என்பவனுடைய தேசம்)

இது ரோமருடைய ஆளுகைக்கு கீழிருந்த கிரேக்க தேசத்தின் ஒரு பகுதி. கிரேக்க தேசம் என்பது அகாயாவையும், மக்கெதொனியாவையும் அடக்கியுள்ளது (அப்.19:21, ரோம.15:26, 1.தெச.1:8).

கல்லியோன் இந்த நாட்டிற்குஅதிபதியாயிருந்த காலத்தில் யூதர்கள் பவுலுக்கு விரோதமாய்க் குற்றஞ்சாட்டினபோது, அவன் அவர்களைத் துரத்தி விட்டான் (அப்.18:12-16)

பவுல் மக்கெதோனியா அகாயா நாடுகளில் சுற்றித் திரிந்து, உபதேசம்பண்ணினான்

(அப்.19:21). இத் தேசத்தார், எருசலேமிலிருந்த தரித்திர விசுவாசிகளுக்குச் சகாயம் செய்தார்கள் (ரோ.15:26).

அகாயாவிலிருந்த சபைக்கு எப்பனெத்து என்பவனுக்கும், பவுல் வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறான் (ரோ.16:5).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *